Oshine is a beautiful creative multi-layout, multi-purpose wordpress portfolio theme with 18 unique demos. Oshine has been rated as one of the Best Portfolio & Photography themes in many popular blogs. We have carefully crafted each & every demo to ensure that a clean and modern design is carried through. Great design and Powerful features makes Oshine irresistible.

Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Egonaldien Baldintzak / Condiciones de las Estancias

Sormenaren Kabia Egonaldien Baldintzak

MATRIKULA BERTAN BEHERA UTZI EDO ATZERATZEKO BALDINTZAK

Bezeroak bertan behera utzi nahi badu, idatziz jakinarazi behar dio antolakuntzari mail@urmara.com helbidera Emaila bidalita.

Kitapen bakoitzeko 50 € atxikiko dira kudeaketa-gastuengatik. Tailerrerako edo ostaturako izen-ematea bertan behera uzten bada, dirua itzuliko da (kudeaketa-tarifa kenduta), programatutako hasiera-eguna baino 15 egun lehenago egiten bada. Epe hori igarota, zerbitzuen zenbateko osoa kobratuko zaio bezeroari. Parte-hartzaileak covid-a balu dirua bere osotasunean itzultzea aztertuko litzateke.

Zilegi da tailerrean parte hartuko duen pertsona beste bategatik ordezkatzea, baldin eta planifikatutako hasiera data baino 14 egun lehenago egiten bada. Bezeroak idatziz adierazi beharko du bere tokia beste pertsona batek beteko duela eta idatziz jakitera eman beharko ditu ordezkoaren datu pertsonalak. Beti ere, aukera hau bideragarria izango da ostatu-aukera bera erabil badaiteke eta erakundea ados badago. Kasu horretan ez da apartek gasturik kobratuko,.

Tailer batean parte hartzen dutenen kopurua nahikoa ez dela uste bada, antolatzaileek eskubidea dute tailer hori bertan behera uzteko, programatutako eguna baino 15 egun lehenago beranduenez. Bezeroak berehala jakinaraziko dira, eta aurrez ordaindutako erregistro-tarifa osorik itzuliko da.

ERREKLAMAZIOAK ETA EZTABAIDAK KONPONTZEA – BITARTEKARITZA

Zerbitzuak erreserbatzearekin edo horiek gauzatzearekin zerikusia duen edozein erreklamazio mail@urmara.com helbide elektronikora bidali behar da, zerbitzuak egiten direnetik hogei (20) eguneko epean, eta, horrekin batera, erreklamazioaren baliozkotasuna egiaztatzeko (ziurtagiri medikoa, argazkia, txostena) bezeroari emandako justifikazio-agiri guztiak aurkeztu behar dira. Bestela, erreklamazioa ez da izapidetuko.

KONFIDENTZIALTASUNA ETA JABETZA INTELEKTUALA

Parte-hartzailak bere egonaldian zehar bakarrik erabil ditzake proposamenak, lanak, azterlanak eta kontzeptuak, metodoak eta tresnak, eta arte-egonaldiak egiteko helburuarekin bakarrik.

Koldobika Jauregi eta Elena Cajaraville dira ematen dituzten tailerrei edo saioei lotutako eskubide intelektualen titular bakarrak; beraz, erabiltzen diren baliabide didaktiko guztiak, forma edozein dela ere (papera, digitala, ahozkoa…), beren jabetza intelektual esklusiboan geratuko dira.

Tailer baten exekuzioan sortutako lan baten jabetza intelektuala autorearena izango da . Hala ere, parte-hartzailearen eta erakundearen artean berariaz adosten da erakundeak lan hori modu ezeztaezinean eta mugagabean erabili eta ustiatzeko eskubidea duela, adiera zabalenean, geografikoan nahiz denboran. Horretarako, eta beharrezkoa denaren arabera, parte-hartaileak onartzen du erakundeak lan hori erabiltzea eta ustiatzea. Antolatzaileek, obra erabili eta ustiatuz gero, obraren egilea adierazi beharko dute.

Ikasleak debekatua du, antolatzaileen idatzizko baimenik gabe, hirugarrenen eskura jarritako materialak edo bestelako hezkuntza-baliabideak erabiltzea, erreproduzitzea, zuzenean edo zeharka, guztiz edo partzialki, egokitzea, aldatzea, itzultzea, ordezkatzea, merkaturatzea edo hirugarrenei banatzea.

Alderdiek konpromisoa hartzen dute beste aldeari buruzko informazio eta dokumentu ekonomiko, tekniko edo komertzialen konfidentzialtasuna gordetzeko, eskaera egiten den bitartean eskura badituzte.


Condiciones de las Estancias Sormenaren Kabia

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y APLAZAMIENTO

Cualquier cancelación por parte del participante debe ser comunicada por escrito, por correo electrónico a mail@urmara.com o por teléfono a la organización 609 465 942.
Se retendrán 50 € por cada cancelación por gastos de gestión. Las cancelaciones de los talleres así como los alojamientos darán lugar a un reembolso (menos la tarifa de gestión) si se realiza en plazo de 15 días antesde la fecha de inicio programada.

Pasado este plazo, se cobrará al participante el importe total de los servicios solicitados.

* Sólo en caso de positivo de COVID se contemplará la devolución íntegra.

Se permite el reemplazo de participantes en talleres sin cargo hasta 14 díasantes del inicio planificado con notificación por escrito del participante. Seránecesario aportar los datos del participante de reemplazo, siempre que sepueda utilizar la misma opción de alojamiento y la organización esté de acuerdo.

Si el número de participantes en un taller se considera insuficiente, la organización se reserva el derecho de cancelar este taller a más tardar de 15días antes de la fecha programada. Los clientes serán notificados de inmediato y la tarifa de registro pre-pagada se reembolsará en su totalidad. La organización se reserva el derecho de posponer un taller, el contenido de suprograma o cambiar a los expertos que participen, si las circunstancias así lo requieren.

RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS – MEDIACIÓN

Cualquier reclamación relacionada con la reserva de servicios o su ejecución debe dirigirse a mail@urmara.com dentro de los veinte (20) días desde la ejecución de los servicios y también acompañadas de todos los documentos justificativos entregados al participante acreditando la validez de la reclamación (certificado médico, fotografía, informe) de lo contrario no se tramitará la reclamación.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El participante puede utilizar las propuestas, trabajos, estudios y conceptos, métodos y herramientas solo durante su estancia y únicamente para el desarrollo de las estancias artísticas.

Koldobika Jauregi y Elena Cajaraville son los únicos titulares de los derechos intelectuales relacionados con los talleres o seminarios que imparten; demanera que la totalidad de los medios didácticos utilizados en el marco de laorden, cualquiera que sea su forma (papel, digital, oral…), quede en su exclusiva propiedad intelectual.

La propiedad intelectual de una obra creada durante la ejecución de un taller / atelier permanece en el autor. Sin embargo, se acuerda expresamente entre el participante y la organización que la organización tiene el derecho de uso y explotación irrevocable e ilimitada de esa obra en el sentido más amplio, tanto geográfico como temporal. Para este propósito, y según sea necesario, el participante acepta el uso y la explotación de este trabajo por parte de la organización. La organización, deberá indicar en caso de uso y explotación de la obra adecuadamente la autoría de la obra.

El participante tiene prohibido utilizar, reproducir, directa o indirectamente, total o parcialmente, adaptar, modificar, traducir, representar, comercializar o distribuir a terceros los materiales u otros recursos educativos puestos a disposición sin el permiso expreso por escrito de los organizadores. Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad de cualquier información y documentos de carácter económico, técnico o comercial relativos a la otra parte, a los que tengan acceso durante la ejecución del pedido.